Vereniging EHVXL is een kennis- en communicatieplatform voor stedelijke ontwikkeling in metropoolregio ‘Brainport Eindhoven’. Wij bekijken de ontwikkeling van onze stad vanuit een een positieve grondhouding en streven naar een constructieve en inhoudelijke discussie over te toekomst van onze stad en regio. Met een open vizier en gebaseerd op feiten.

Als laagdrempelige vereniging drijven wij op de vrijwillige inzet van ruim 260 (01-01- 2023) zelfbewuste leden. Die trots zijn op hun stad en regio en het positieve geluid vertegenwoordigen.

Positieve vibes vanuit een bruisende community!

Doelstelling

EHVXL stelt zich ten doel om van Eindhoven een aantrekkelijke, duurzame en inclusieve stad te maken. Wij proberen dat te doen door integraal bij te dragen aan de visie- en planvorming voor de stad. Daarnaast vertegenwoordigen wij het belang van woningzoekende die door de huidige woningmarkt moeilijk aan een woning kunnen komen. We zijn een betrouwbare gesprekspartner voor o.a. de gemeente en projectontwikkelaars en dragen op constructieve wijze bij aan het inhoudelijke debat rondom de ontwikkeling van de stad. En met de activiteiten die daarmee gepaard gaan ook een hoop plezier te hebben.

Lees verder onder de afbeelding

Visie KnoopXL Fellenoord KCAP

Uitdagingen

We leven in een tijd waarin maatschappelijke vraagstukken niet langer op individueel niveau opgelost kunnen worden. De woningnood, de klimaatveranderingen en de noodzakelijke energietransitie vragen om een collectieve inspanning onder regie van een daadkrachtige en efficiënte overheid. Alleen dan kunnen we een verschil maken en het niet vanzelfsprekende succes van Brainport continueren.

Speerpunten

EHVXL heeft een aantal speerpunten opgesteld die moeten bijdragen aan het verder ontwikkelen van Eindhoven tot een aantrekkelijke, toekomstbestendige en concurrerende stad op het gebied van wonen, werken en recreëren.

Verdichting

De opgaven voor de stad met betrekking tot huisvesting en het op peil houden van het voorzieningenniveau zijn niet gering. Tot 2040 moeten er in Eindhoven 40.000 woningen worden gebouwd. De concentratie van woningbouw binnen de bestaande stadsgrenzen heeft de voorkeur boven uitbreidingen in het kwetsbare buitengebied. Verdichting leidt tot een compacte stad waarbij een dicht programma een financiële basis levert voor hoogwaardige openbare ruimtes en effectief groen. Bovendien besparen we hiermee het buitengebied, dat toch écht vooral groen moet blijven.

 

Lees verder onder de afbeelding

Nieuwbouwplannen voor het VDMA terrein OMA

Natuur & Landschap

Grootstedelijk betekent voor EHVXL ook ruimte voor grootschalige parken en groenstructuren in de stad. Deze zijn belangrijk voor flora en fauna, maar ook voor recreatie en ontspanning. EHVXL vraagt hierbij extra aandacht voor het behoud en herstel van het landschap, de beken en bossen die kenmerkend zijn voor deze regio. Dit unieke Brabantse beekdallandschap mag via de groene longen en historische beekstructuren diep de stad indringen. Het historische water in de binnenstad, wat nu grotendeels verdwenen is, mag weer zichtbaar worden om de leefbaarheid van de stad te vergroten.

Historie

EHVXL bekijkt de geschiedenis van de stad in lagen. Daarbij koesteren we relieken uit het verleden maar scheppen ook ruimte voor nieuwe lagen. De nieuwe lagen mogen contrasteren met de huidige bebouwing maar nimmer conflicteren. Hoogbouw zal met name in het centrum een goed middel zijn om de verdichting te realiseren en de bestaande historische structuren en gebouwen te behouden.

Mobiliteit

De kentering rondom mobiliteit die momenteel plaatsvindt onderstrepen wij.  Het is tijd voor betere en slimmere mobiliteitsoplossingen. Dat betekent dat de dominantie van de auto-infrastructuur in de stad drastisch aangepakt moet worden. De stad moet teruggegeven worden aan de voetganger en de fietser. Minder infrastructuur betekent meer ruimte voor woningen en groen en draagt bij aan een gezonde en leefbare openbare ruimte.

Groen & Gezondheid

EHVXL staat voor een compacte en verdichte stad met een verscheidenheid aan publieke en openbare functies. Deze compacte stad moet bovenal een gezonde stad zijn. Een stad met een gezonde luchtkwaliteit en veel groen. Uit alle onderzoeken blijkt dat groen in allerlei opzichten bijdraagt aan de gezondheid en vitaliteit van mensen. Deze vergroening van de stad moet plaatsvinden door het toevoegen van nieuw en robuust groen in versteende omgevingen en het toevoegen van nieuwe lagen groen (gevelgroen, dakgroen etc.).

Duurzaamheid & klimaat

EHVXL streeft naar een duurzame, vitale en concurrerende stad en regio. De wereldwijde uitdaging omtrent duurzaamheid en klimaat onderstrepen wij. De energietransitie zien wij als een noodzakelijke transitie om klimaatdoelen rondom de uitstoot van CO2 te halen.