District E als topproject voor Eindhoven Powerhouse Company

EHVXL is een platform ontstaan uit enthousiasme voor de grootstedelijke ontwikkelingen die Eindhoven de komende jaren te wachten staan en wordt in stand gehouden door mensen die een passie hebben voor architectuur, stedenbouw en de stad Eindhoven.

Hoogbouw en verdichting…

De opgaven voor de stad met betrekking tot huisvesting en het op peil houden van het voorzieningenniveau zijn niet gering. Tot 2040 moeten er in Eindhoven 40.000 woningen worden gebouwd. De concentratie van woningbouw binnen de bestaande stadsgrenzen, en dan met name het centrum, heeft de voorkeur boven uitbreidingen aan de randen van de stad. Een aanmerkelijk deel van deze woningen zal in de vorm van woontorens verschijnen.

EHVXL wil vraagstukken rondom hoogbouw in de stad op een positieve en constructieve manier belichten. Dit omdat terughoudende en minder positieve opvattingen over hoogbouw de laatste tijd regelmatig een podium krijgen, waarbij ook vaak de nuance ontbreekt. Wij willen in dit publieke debat graag een ander geluid laten horen door actieve promotie van hoogbouw en grootstedelijke ontwikkelingen te bespreken.

Lees verder onder de afbeelding

Een visie op Fellenoord (bron: KCAP)

Een indrukwekkende skyline

EHVXL is in beginsel voorstander van nieuwe hoogbouwontwikkelingen in de stad. Deze vorm van binnenstedelijke verdichting kan een enorme impuls geven aan een locatie op het gebied van voorzieningen en groen. Bovendien brengen nieuwe bewoners meer levendigheid in het gebied. Voorop staat dat de kwaliteit van het ontwerp, materialisatie, programma en de aansluiting met de stad maken of een project geslaagd is of niet. Het vooraf vaststellen van een maximale hoogte is hier van ondergeschikt belang.

Nieuwe iconen

Aan de zuidzijde van het stationsplein zal District E als een van de eerste prestigieuze projecten gerealiseerd worden. Deze iconische ontwikkeling markeert de schaalsprong van hoogbouw in Eindhoven van 105 meter naar maar liefst 170 meter hoog. De skyline van Eindhoven krijgt meer elan en het zal ook de grootstedelijke beleving van de stad bevorderen.

Lees verder onder de afbeelding

Nieuwbouwplannen voor het VDMA terrein OMA

En dat is pas het begin

Winy Maas, stedenbouwkundige en supervisor, werkt aan een nieuwe hoogbouwvisie voor de binnenstad. Deze visie biedt onder andere ruimte voor planmakers om tot 160 meter hoog te bouwen in zogenaamde focusgebieden. Bijvoorbeeld het stadhuisplein, dat moet transformeren van een desolaat en leeg plein, tot een plek van internationale allure met veel woningen en een prettig verblijfsklimaat. Ook in andere delen van de stad, zoals het gebied Internationale Knoop XL en Strijp-S zijn volop kansen voor hoogbouw en verdichting.

Positief geluid

De gemeente Eindhoven heeft in 2019 debatten over de voorgenomen hoogbouwvisie georganiseerd voor inwoners en ondernemers. De meerderheid van de aanwezigen staat in principe positief tegenover hoogbouw in de stad. Wij kijken uit naar de bijzondere plannen die hieruit zullen voortkomen!

Via deze site kunt u op de “hoogte” blijven van alle nieuwe ontwikkelingen!